SvenskaEnglishDeutsch

Närhistoria Mauritzberg

Utvecklingen av Mauritzbergsområdet sker enligt godkänd detaljplan för fritidshus, villor, golfbana och marina. Allt med hänsyn tagen till den befintliga bebyggelsen liksom till nationella och lokala intressen.

Här följer en berättelse om Mauritzbergs närhistoria, från och med 1990 till och med i dag.

2017

ANLÄGGNING
• Renovering (Stucco lustro-teknik) av badrum i Röda, Gula och Blå rummen
• Renovering och förnyande av inredning av Ebba Grips Gemak
• Ny bar ”Lilla Grå” i norra flygeln
• Ny belysning till festlokalen i Galleriet
• Grundläggande reparationer av skador på  slottets stora brygga
• Ny puts till Kvarnen-byggnad
• Förbättring av putsskador på bron till slottet
• Fönsterrenovering på slottets södra fasad
• Förstärkning av strandpromenaden med stenar

2016

SLOTTET
• Renovering av rum 25 och 26 i Norra flygeln
• Renovering av rum 20 i Södra flygel
• Installation av ljuddämpare i Silversalongen
• Fasadrenovering på Slottets södra sida

GOLF
• Renovering av köket i Ebba Grips Bistro
• Upprustning av maskinhallen
• Installation av varuautomat vid rangen.
• Byggnation av övningsområde (kortspel)
• Dikesrensning på hål 1, 3, 5 och 9
• Dränering av hål 7, 9, 13 och 17
• H30 arrangerades under SM veckan i Östergötland
• Final Svenska Golfförbundets Senior Tour  

RESORT, INFRASTRUKTUR
• Mauritzbergs VA-förenings vatten- och avloppsanläggning för 130 tomter vid Kolonien och Linnäs överförs till Norrköping Vatten AB

MARINA

• Byggnation av vågbrytare vid Kvarnbryggan

2015

SLOTTET
• Renovering av Södra flygelns hotellrum
• Upprustning av området mellan Klubbhuset och Slottet

GOLF
• Skandia Tour Riks, Mauritzbergs första nationella tävling, i samarbete med Svenska Golfförbundet
• Installation av bagskåpsutrymme för medlemmar i Klubbhuset
• Banan omslopades
• Asfaltering vid Klubbhuset
• Installation av betalkortsenhet på bollautomaten

RESORT, INFRASTRUKTUR
• Fyra nya Gästhus, totalt 24 bäddar, invigdes 

MARINA
• Tillstånd för vågbrytare vid Kvarnbryggan
• Installation av nya bojar vid Slottsbryggan

2014

SLOTTET
• Renovering av kapellet med stöd av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
• Konvertering av värmesystemet i Slottet

GOLF
• Plantering av ekar på golfbanan
• Renovering av bevattningsanläggning
• Renovering av maskiner.
• Upprustning av Driving Range

MARINA
• Byggnation av nya strandpromenaden

2013

SLOTTET

• Januari, renovering av köket
• April, modernisering av Linnébaren och Mörner
• Juli, gatubelysning mellan Slottet och Klubbhuset
• Oktober, installation av bergvärme med 12 extra borrhål

MARINA
• December, Förlängning av Marina tillståndet med ytterligare 5 år.

 

2012

GOLF
• Juni, Klubbhuset och Ebba Grips bistro invigs
• Augusti, Kommunen utfärdar slutbevis för golfbanan byggnation

MARINA
• Mars - April, Muddring utförs framför slottet och nya ”Kvarnbryggan” byggs med 10 båtplatser.
• Utformning sker av den nya strandpromenaden.

RESORT, INFRASTRUKTUR
• Första tomterna för bostadsrätter säljs
• Maj, 2 st nya Lodge villor invigs

SLOTTET
• Ny terrass och möbler på slottsgården, ett nytt kombirum 12 i södra flygeln.

2011

GOLF
• November, Byggnation av klubbhuset påbörjas

MARINA
• November, Tillståndsansökan för strandpromenaden och ytterliga 10 båtplatser lämnades in.

RESORT, INFRASTRUKTUR
• Augusti, Byggnation av VA–nätet i samarbete med Norrköping vatten och grannar, totalt 150 tomter blev färdiga.
•Juli, Detaljplan för Linnäs vann laga kraft, 15 juli 2011, 55 tomter
•Oktober, Byggnation av 2 st nya lodge villor påbörjades.
   
SLOTTET
•  Receptionen flyttat till slottsbyggnaden, ny inredning i norra flygeln , silversalongen och lounge, Ny inredning i Linnebaren

2010

GOLF
• Juni, Driving Rangen öppnar.
• Juli, samtliga 18 hål öppna för spel.
• Juli, Golfincheckning flyttade till Klubbhuset.

MARINA
• Maj, Slottsbryggan renoveras och förbättras.
• Juni, Mauritzbergs slottsbrygga blir auktoriserad gästhamn
• November, Färdigställande av hamnplanen vid marinan samt dragning av infrastruktur.

RESORT, INFRASTRUKTUR
• Juni, Breddning av allmänna väg 893 blev färdigställd
• Juni, Framtida Klubbhuset upprustat med fiber och webbkamera
• Augusti, Mauritzbergs VA förening bildades. Byggnation av VA–nätet i samarbete med Norrköping vatten och grannar, totalt 150 tomter inom området Linnäs och Kolonien.
• September, rensning av nya tomtområdet Banérs väg, 33 nya tomter
   
SLOTTET
• Februari, Köket renoveras på slottet.
• Sommaren: Den tyska tv-serien Inga Lindström filmas för andra gången på Mauritzberg.

2009

GOLF
• Maj: Hål 10 - 18 på golfbanan öppnas för spel
• Augusti: Nya puttinggreen öppnas.
• September: Klubben första klubbmästerskap.
• September: bygganation av samtliga 18 hål klar. 

MARINA
• Februari: Miljödomstolen ger Mauritzberg AB klartecken för uppförande av småbåtshamn, samt tillstånd för muddring och dumpning av muddermassor.
• Juni: Nya bojar anläggs vid slottbryggan

RESORT, INFRASTRUKTUR
• Januari: Detaljplan för Kolonien 46 tomter vinner laga kraft.
• Juli, Gemensamhetsanläggningar för Ekeblads och Grips väg bildas.
• September, Avtal mellan Vägverket och Mauritzberg AB undertecknades. Vägarbetet påbörjas under november 2009 och beräknas vara färdigställt i juni 2010.

SLOTTET

• Februari, Hotellrummena i södra flygel renoveras och nya tv-apparater skaffas till alla hotellrum

2008

GOLF
• Maj: Samtliga arbeten på hål 10 - 18 färdigställda
• Juni: Yttre renovering av blivande klubbhus färdigställt.
• Augusti: Vägsystem genom golfbanan färdigställt
• September: Samtliga större schakter avslutade
• September: sprutsådd av slänter och greenopmråden, vid hål 1 - 9

MARINA
• November: Miljödomstolen - Huvudförhandling avseende marinan

RESORT, INFRASTRUKTUR

• Infrastrukturen för tomterna på Grips väg besiktigades och godkändes under juli 2008. Därmed kan tomterna nu anslutas till såväl VA-anläggning som elnät och optokabel.

2007
• Byggandet av golfbanan pågick under hela 2007.
• Golf Digest genomförde en designtävling avseende hål 8 och det lämnades in över 100 bidrag. Vinnaren Albert Sjöberg var på besök och inspekterade arbetet innan byggstart.
• Ett unikt och omfattande arbete med dränering av fairways genomfördes under sommaren.
Totalt spenderade Mauritzberg över 800 000 kr på att extradränera spelytorna.
• Bevattningen installerades under juli månad och blev klar för testkörning under augusti månad.
• Hålen 10–18 prioriterades så att dessa blev klara för sådd och torvning under oktober månad.
• Arbetet med resterade golfhål pågick fram till november och arbetet återupptogs våren 2008.
• Infrastrukturen för tomterna i Kvarteret Briggen besiktigades och godkändes den 7 juni 2007. Därmed kan tomterna nu anslutas till såväl VA-anläggning som elnät och optokabel. Även kvartersvägen, parkeringen och vägen till marinan blev färdiga och besiktades samtidigt.
• Avtalet för infrastrukturbygget vid Grips väg undertecknades i juli med SM Entreprenad AB.
• Försäljningen av tomter påbörjades under april 2007. Under 2007 såldes 25 tomter. Tomterna säljs kvartersvis.
• Med stöd av länsstyrelsens kulturmiljö- och samhällsbyggnadsenhet genomfördes utvändig renovering av Mauritzbergs gamla ladugård. Arbetena utfördes av Byggnadsfirma Sjöö AB under överinseende av kulturmiljöenheten. Invändigt kommer ladugården att byggas om senare med 300 kvm till lokaler för golfklubben.
• Tillståndsberedningen för marinan pågick under våren och sommaren 2007. Det krävs nämligen en rad olika utredningar för att anlägga en marina. Ansökan om tillstånd lämnades till Vattendomstolen den 15 juli 2007. Den befintliga slottsbryggan utrustades med elkablar och färskvatten som båtgäster redan nu kan använda.
• Slottsparken förnyades genom att öppna upp utsikten till havet.
• Det interna vägnätet har förbättrades genom en ny, bättre genomfartsväg till Orrevalla.
• För att förbättra den allmänna infartsvägen 893 till Mauritzberg togs en konsultutredning fram, som sedan behandlades vid mötet mellan kommunen, Vägverket och Mauritzberg.

2006
• Styrelsen tog den 19 juni 2006 beslut på att starta exploateringen av Mauritzbergprojektet.
• Mauritzberg AB och Norrköping Vatten AB tecknade avtal om kommunalt vatten och avlopp.
• Huvudvattenkranen öppnades den 30 juni 2006.
• Bygget av 18-håls golfbana inleddes under juli 2006.
• Konsultavtal tecknades i juli om golfprojektets ledning, med Golf Resort Development AB.
• Till att leda golfverksamheten engagerades Peter Nyberg, en i golfkretsarna välkänd, kunnig och uppskattad klubbdirektör.
• Miljödepartement avslog överklagandena och detaljplanens nya delar vann laga kraft 31 augusti 2006. Därmed ligger nu samtliga 120 hus inom det område som omfattas av detaljplanen.

2005
• Underhandlingar med Lantmäteriet för bildandet av gemensamhetsanläggning. Sydkraft Vatten AB:s kontrakt om byggandet av vattenledning övergår till Norrköpings Vatten AB.
• Kommunen beslöt att dra även avloppsledning till Mauritzberg. Vatten- och avloppsledningen till Mauritzberg började byggas. Detaljplanearbetet med Kolonien och Linnäs inleddes.
• Tommy Rödin slutade efter 12 år som hotell- och restaurangchef. Bokningssystemet för hotellverksamheten förnyades.
• Konstnären Raija Wallenius visade akvareller i Slottsgalleriets sommarutställning med titeln ”Mauritzberg – Bråvikens pärla”.

2004
• Bygglov för Visningshuset (Villa Grip) vinner laga kraft.
• Kontrakt med LB-hus om uppförandet av Visningshuset (Villa Grip).
• Kontrakt med SM- Entreprenad AB om utbyggnad av kommunalteknik
till visningshuset jämte 6 granntomter.
• Byggnadsarbetena för visningshuset och golfbanan inleds med samrådsmöte.
• Detaljplan för Mauritzberg 2:22 m.fl. överklagas till Regeringen.
• Skötselplan för Natur- och kulturvärden på Mauritzberg färdigställs av Calluna AB, Ekologiska Kunskapsgruppen.
• Med undantag av ett kvarter norrom vägen, fastställs Detaljplan för
Mauritzberg 2:22 m.fl. av regeringen i juni.
• Slutbesiktning av visningshuset (Villa Grip).
• Avstyckning av tomterna 3:72- 3:78, samt 3:79- 3:87 enligt detaljplanen.
• Underhandlingar med länsstyrelsen beträffande det område i detaljplanen
som icke fastställts av regeringen.
• Underhandlingar med kommunen beträffande omarbetning av trafikanslutningen
för bostadskvarteren norr om vägen.
• Kontrakt med Norrköpings kommun och WSP om utförande av ny detaljplan
för del av Mauritzberg 3:1.
• Underhandlingar med Sydkraft vatten AB om utbyggandet av vattenledning
mellan Östra Husby och Mauritzberg.
• Kontrakt med Sydkraft Vatten AB om utbyggnad av vattenledning.
Option på utbyggnad av avloppsledning för samma sträcka.
• Samråd utlyst för detaljplanen för del av Mauritzberg 3:1.
• Sommarens utställning i Slottsgalleriet heter "Människor" med oljemåleri av Markus Lindmark.

2003
• Inspelning av videoband över Mauritzbergs historia. Berättare: Per-Henrik Brolinson.
• Utställningen ”Mauritzbergs framtid” i Galleriet.
• Underhandlingar med kommunen om grannarnas överklagande av detaljplanen.
• Underhandlingar med länsstyrelsen om detaljplanens överklagande.
• Länsstyrelsen förkastar överklagandena.
• Detaljplanen överklagas till regeringen av en av grannarna.
• Nya underhandlingar med kommunen, länsstyrelsen och Miljödepartementet.
• Förlängning av golfbanans bygglov.
• Förlängning av vägförrättningsbeslut beträffande väg till Sebbantorp.
• Planering av visningshus för fritidshusen söder om slottet.
• Beviljande av tillfälligt bygglov för visningshus.
• Uppgörande av kontrakt för byggandet av visningshus.

2002
• Garage- och lagerbyggnad färdigställdes.
• Planeringen av golfbanan slutfördes.
• Kontrakt med Nyköping beträffande vattentäkt i Djupvik.
• Bygglov för golfbanan.
• Detaljplanearbetet slutfördes.
• Kommunalt samråd kring detaljplanen.
• Vägförrättning slutfördes.
• I galleribyggnaden lades parkettgolv.
• Galleriet tillbyggdes med toaletter
• Yttre reparationer och målning av vaktmästarbostaden.
• Inledande arbete för vattenöverföring från Djupviken
• Sommarutställning "Gästabordet" i galleriet.
• Underhandlingar med Sydkraft om vatten.
• Slottet fick ett eget vapen

2001
• Ansökan om bygglov för golfbana.
• Förnyandet av garagebyggnaden.
• Detaljplanläggning av området.
• Planering av golfbanor .
• Honoris Causa St. Olofs medalj av Norrköpings kommun till Liisa Lipsanen.
• Sommarutställning "Aarikka" i galleriet.
• Masterplan för golfbanor.
• Ansökan om vägförrättning.
• Vägförrättning.


2000

• Renovering av vaktmästarbostaden.
• Sommarutställning "Konstnärinnan Riitta Nelimarkka" i galleriet.
• 10-årsjubileumsfest under ledning av Liisa Lipsanen.

1999
• Restaurering och konservering av konstverk i slottet med stöd av länsantikvarieämbetet.
• Undersökning av kapellet med stöd av länsantikvarieämbetet.
• Installering av nytt brandlarmssystem i slottet.
• Uppmätningsritningar över slottet utförs .
• Nyinredning av lunchrummet .
• Nyinredning av Bråviksrummet.
• Tilläggsisolering mot flyglarnas vindar.
• Brandsäkra förvaringsutrymmen byggs på vinden.
• Sommarutställning "Konstnärinnan Birgitta Watz" i galleriet.

1998
• Nyinredning av allmänna toaletter, tambur och entré.
• Ventilationsanläggningen förnyas.
• Bygglov beviljas för ett nytt hotell (58 rum, 104 bäddar).
• Markis uppställs för caféterrassen.
• Sommarutställning "Kalevala Koru" i galleriet.

1997
• Restaurering, tätning och målning av fönstren i slottet och flyglarna.
• Nytt låssystem installeras i slottet.
• Sommarutställning "Japanska reflexer, Clifton Karhu" i galleriet.
• Feasibility study för verksamhetens utvecklande på lång sikt görs av konsult.

1996
• Områdesbestämmelserna blir antagna av regeringen den 29 februari 1996.
• Sommarutställning "Skulptören Birgitta Aras 25-årsjubileum" i galleriet.
• Hotell- och restaurangverksamhetens omsättning har fyrdubblats sedan 1992.
• Ny fastighetsutredning.
• Två rum sammanslås till sviten "Ebbas gemak" i södra flygeln.

1995
• Förbättring av murar och vägar samt bro inom parken.
• Ny brygga på stockkistor byggs.
• Omfattande röjningar och nyplanteringar inom parken.
• Mauritzberg blir känt som ett av de bästa konferenshotellen i Sverige.
• Ombyggnad av receptionen.
• I gamla kvarnbyggnaden öppnas café.
• Sommarutställning "Finskt och svenskt måleri samt glaskonst" i galleriet.
• Bergvärmeanläggning för slottet installeras.

1994
• Restaurering av slottets fasader med stöd av länsantikvarieämbetet.
• Ombyggnad av slottsgården.
• Ombyggnad av den östra terrassen.
• Sänkning av den östra ingången och ombyggnad av dörrpartiet vid denna.
• Ny inredning av dusch- och toalettutrymmen i flyglarna.
• Ny inredning av gästrummen i flyglarna.
• Sommarutställning "Keramikkonstnärinnan Heljä Liukko-Sundström" i galleriet.
• Mauritzberg ansluts till nytt reningsverk som byggts i egen regi.
• Planer för att förstora köket görs upp.
• Nytt soprum byggs.
• Försäljning av 46 arrendetomter.
• Nytt telefon- och datorsystem installeras.

1993
• Den fördjupade översiktsplanen antas av kommunen den 28 januari 1993.
• Områdesbestämmelserna antas av kommunen den 13 april 1993
• Sommarutställning "Modern finsk grafik" i galleriet.
• Nytt tak på galleriet.
• Nytt vattentag och ny vattenledning till slottet.

1992
• Ett försökshus, sedermera kallat "ekohuset", byggs.
• Naturvärdesinventering av Mauritzberg för kommunens räkning.
• Ombyggnad av vattenledningen för slottet.
• Ombyggnad av stallbyggnaden till galleri.
• 400-årsjubileumsfest i augusti.
• Sommarutställning "Mauritzberg 400 år" i galleriet.
• Restaurang- och hotellverksamheten börjar på slottet
• Paketresor från Finland börjar arrangeras.

1991
• Mauritzberg AB grundas och köper 400 hektar av Mauritzbergs ägor.
• Arkitekttävlingen om Mauritzberg avgörs.
• Jordbruket inom Mauritzberg nedläggs.
• Ädelträdsplanteringar och skogsvårdsplan för Mauritzberg.
• Arbetet med fördjupad översiktsplan påbörjas.
• Tävlingsförslaget bearbetas.
• Ny tennisbana anläggs.

1990
• Style Invest Oy köper Mauritzbergs slott.
• Slottet rustas upp och får ny inredning.
• Nordisk arkitekttävling om Mauritzberg blir utlyst.
• Naturinventering av området.
• Fornminnesutredning av området.
• Kartläggning av Mauritzberg.

19 maj 2009: golfbanan öppnas för spel. Bild från bäcken och fairway på hål 18.

År 2009 och 2010: Tyska tv-serien Inga Lindström filmades på Mauritzberg.

Filmning Inga Lindström under juli 2009. Video 11min.


Under 2008 var hål 1-9 under byggnation och hål 10-18 i princip spelklara.


November 2008: byggantion av dom första villorna startade.


I september 2007 startades bevattningen för första gången.

I september 2002 fick Mauritzberg nytt vapen. På bilden: Liisa Lipsanen vid invigningen.

September 2007: start av en omfattande renovering av Klubbhuset


Under september 2007 påbörjades byggnation av Grips väg med el, fiber och gatubelysning.


Juni 2007: schaktning för uppbyggnad av fairways.


30 Juni 2006: Mauritzberg AB och Norrköping Vatten AB tecknar avtal om kommunalt vatten och avlopp till Mauritzbergsområdet. Huvudvattenkranen öppnades den 30 juni 2006.


I september 2006 påbörjades schaktarbeten för golfbanans första damm. Totalt schaktades, bara för dammar, cirka 400 000 kubik och detta arbete har nu resulterat i ett vackert och mycket uppskattat miljöområde. Bilden tagen från dammen på hål 18.

 


I november 2006 påbörjas byggnation av infrastruktur för Ekeblads väg och marinan.


1993 byggs det vackra Ekohuset, ritat av den världskände arkitekten Sverre Fehn.
YouTube
Mauritzberg AB
Mauritsbergsvägen 5
61031 Vikbolandet, Norrköping

Tel: +46(0)125 50100
E-post: info@mauritzberg.se
Webmail