Integritetspolicy

Allmänt

Policyn gäller hur Mauritzbergs Slott & Golf AB, org nr 556704–8805, samlar in, använder och  behandlar dina personuppgifter.

För att du ska känna dig trygg att vi behandlar dina uppgifter så går vi igenom hur detta sker i denna integritetpolicyn, i enlighet med GDPR.

Våra cookies

En cookie utgör en liten textfil som begärs av den besökta webbplatsen för att sparas på din dator. Du har kontroll över hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Vi använder både förstaparts- och tredjepartscookies för olika syften. Vissa cookies raderas när du lämnar vår webbplats (sessionscookies), medan andra lagras upp till två år på din dator för att möjliggöra igenkänning vid återkommande besök (permanenta cookies).

Det är viktigt att notera att vi inte registrerar någon information om besökarens IP-adress. Därmed kan information om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Din integritet är vår prioritet.

Vad cookies används till

Vi utnyttjar cookies på vår webbplats för att:

1. Förbättra användarupplevelsen och optimera sidhastigheten på din enhet (förstaparts sessionscookie)

2. Samla in statistik med hjälp av Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies).
Detta inkluderar information som:
– Tidigare besök på webbplatsen.
– Källan från vilken besökaren navigerade till vår webbplats.
– Besökta sidor på webbplatsen.
– Varaktigheten av besöket.
– Använd webbläsare.

Om du har några frågor om cookies på vår webbplats, tveka inte att kontakta oss via mauritzberg@mauritzberg.se.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) krävs att alla besökare på en webbplats med cookies informeras om förekomsten av cookies och syftet med deras användning. Besökaren måste också samtycka till användningen av cookies.

Personuppgifter

Vad innebär behanding av personuppgifter?

I samband med kontakt med Mauritzbergs Slott & Golf kan det förekomma att personuppgifter överförs.

Termen ”personuppgifter” avser all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person.

Mauritzbergs Slott & Golf ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas via och hanteras på www.mauritzberg.se.

Nedan presenteras riktlinjer som Mauritzbergs Slott & Golf tillämpar för behandling av personuppgifter och liknande. Det kan finnas ytterligare riktlinjer som gäller för specifika situationer. Dessa riktlinjer begränsar inte heller de rättigheter som följer av lagar eller andra rättsligt bindande bestämmelser.

Allmänna bestämmelser om personuppgifter

De övergripande reglerna för hantering av personuppgifter gäller för Mauritzbergs Slott & Golfs hela anläggning.

Dessa generella bestämmelser innebär att Mauritzbergs Slott & Golf alltid behandlar personuppgifter i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning om personuppgifter, med hänsyn till individens integritet.

All behandling av personuppgifter inom Mauritzbergs Slott & Golf grundas på en laglig grund.

Insamling av personuppgifter

Normalt kan du besöka www.mauritzbert.se utan att några personuppgifter eller liknande information samlas in. Vi samlar endast in information för statistiska ändamål, och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information inkluderar besökstidpunkt, besöksvaraktighet och vilka sidor som besöks.

Cookies används dock under besök på www.mauritzberg.se, se mer information i avsnittet om Cookies.

Besökaren har även möjlighet att frivilligt lämna sina personuppgifter till Mauritzbergs Slott & Golf via hemsidan. Dessutom kan Mauritzbergs Slott & Golf få tillgång till personuppgifter när någon till exempel lämnar information via brev, e-post, telefon eller när Mauritzbergs Slott & Golf erhåller uppgifter från offentliga register.

Ändamål

Mauritzbergs Slott & Golf samlar endast in personuppgifter för specifika och tydligt definierade ändamål. Det övergripande syftet är oftast att utföra en begärd tjänst eller liknande åtgärd från den berörda personen eller företaget.

Mauritzbergs Slott & Golf behandlar inte personuppgifter för ändamål som är inkonsekventa med det ursprungliga syftet.

Ytterligare information om syftet med insamlingen av personuppgifter finns tillgänglig vid tidpunkten för lämnandet, såsom i samband med e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Samtycke

Mauritzbergs Slott & Golf strävar efter att behandla personuppgifter med det explicita samtycket från den berörda personen. Ett givet samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Mauritzbergs Slott & Golf inte att fortsätta behandlingen av personuppgifterna och kommer inte heller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter. Om samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det bör dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling vara nödvändig för att uppfylla lagliga eller avtalsenliga skyldigheter.

Överlämnande av personuppgifter

Det kan förekomma att personuppgifter överförs till andra företag inom Mauritzbergs Slott & Golf eller till samarbetspartners, exempelvis för att utföra de uppgifter som den berörda personen har begärt.

Säkerhet

Mauritzbergs Slott & Golf behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. När personuppgifter inte längre är relevanta eller behövs, raderas de. Detta inträffar till exempel när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har avslutats och alla mellanhavanden mellan parterna är fullständigt reglerade. Vissa uppgifter kan emellertid behöva bevaras även efter detta tillfälle, exempelvis för bokföringsändamål.

Gallring

Mauritzbergs Slott & Golf behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. När personuppgifter inte längre är relevanta eller behövs, raderas de. Detta inträffar till exempel när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har avslutats och alla mellanhavanden mellan parterna är fullständigt reglerade. Vissa uppgifter kan emellertid behöva bevaras även efter detta tillfälle, exempelvis för bokföringsändamål.

 

Rätt till information och rättning

Individer har rätt att på begäran få insyn i omfattningen av behandlingen av deras personuppgifter av Mauritzbergs Slott & Golf. Om personuppgifter finns hos Mauritzbergs Slott & Golf, har den berörda personen rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas, deras ursprung, ändamålet med behandlingen och till vem eller vilka som mottager uppgifterna. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen kan riktas till mauritzberg@mauritzberg.se.

Individer har även rätt att begära rättelse, blockering eller radering av sina personuppgifter om de är felaktiga eller behandlas i strid med gällande lag. Mauritzbergs Slott & Golf är skyldiga att vidta åtgärder i sådana fall.

Länkning

Informationen på denna sida är relevant för Mauritzbergs Slott & Golf och webbplatsen www.mauritzberg.se, om inte annat anges.

Om denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser inom eller utanför Mauritzbergs Slott & Golf, gäller informationen inte för sådana webbplatser. Mauritzbergs Slott & Golf tar inte heller ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

Kontaktinformation

Kontakta oss ifall du har några frågor angående integritetspolicyn, behandling av personuppgifter eller vill begära ett utdrag. Tryck på Kontakt i menyn längst upp.

Hotell

Konferens

Golf

Restauranger

Tomter

Bröllop & Fest